English / Cymraeg

Beth yw Her y Nadolig?

Cafodd Her y Nadolig ei sefydlu gan yr entrepreneur a’r dyngarwr Syr Alec Reed CBE. Dyma ymgyrch arian cyfatebol fwyaf y DU ac mae’n helpu elusennau sydd wedi eu cofrestru yn y DU i godi arian tuag at eu hachosion. Mae’n rhoi cyfle i gefnogwyr yr elusennau sy’n cymryd rhan gael dyblu eu cyfraniadau ar theBigGive.org.uk pan fydd yr ymgyrch yn mynd yn fyw ar #DyddMawrthRhoi, 28 Tachwedd 2017.

Ers i Big Give lansio’r ymgyrch yn 2008, mae Her y Nadolig wedi codi dros £78 miliwn ar gyfer dros 2,800 o brosiectau elusennol.

Mae ceisiadau ar gyfer Her y Nadolig 2017 bellach ar agor. I wneud cais, cliciwch ar y botwm isod a dilynwch y camau hyn:

[tbg_button link=”https://secure.thebiggive.org.uk/charity” style=”btn-danger” size=”btn-lg”]BOTWM GWNEUD CAIS NAWR[/tbg_button]

Sut mae’n gweithio?

Ydw i’n gymwys i wneud cais?

I fod yn gymwys i wneud cais am Her y Nadolig 2017, rhaid i’ch elusen:

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ddogfennau hanfodol Her y Nadolig.

Dyddiadau allweddol

Eiriolwyr sydd wedi’u Cadarnhau (arian cyfatebol wedi’i canfod gan y Big Give)

Rhagor i’w hychwanegu wrth i ni dderbyn cadarnhad – gwyliwch y gofod!

Enw Eiriolwr Prosiectau a gefnogir Cyfyngiadau
Cronfa Arian Cyfatebol Cymru
(Y Gronfa Loteri Fawr)
Yn cefnogi prosiectau sy'n gweithio i wella lles pobl yng Nghymru.Amherthnasol
Eiriolwr DienwProsiectau/Elusennau sy'n gweithio ar faterion hawliau dynol neu gyda ffoaduriaid a/neu cheiswyr lloches yn y DU neu dramor. Bydd yn ystyried ceisiadau am gyllido heb gyfyngiad yn ogystal â rhai sy'n gysylltiedig â phrosiectau penodol
Candis Prosiectau iechyd ac anabledd yn y DU. Amherthnasol
EthiopiaidCefnogi prosiectau sy'n lleihau tlodi yn Ethiopia, yn benodol gyda menywod a merched; gwella addysg; a/neu weithio gyda grwpiau agored i niwed neu rhai wedi'u hymyleiddio e.e. yr henoed, rhai ag anableddau, rhai sy'n dioddef o Noma a phlant amddifad a phlant agored i niwedAmherthnasol
Four Acre TrustSupporting projects working Cefnogi prosiectau sy'n gweithio gyda phlant yn y DU gan elusennau sydd â throsiant o hyd at £1,000,000. Bydd yn ystyried cyllido heb gyfyngiad.
People's Postcode Lottery (Postcode Support Trust)Cefnogi prosiectau sy'n gweithio i gefnogi pobl hŷn (dros 55) i gyfranogi'n llawn yn eu cymunedau, gan eu helpu i fyw bywyd hapusach a llawnach. Ni fydd yn gallu cefnogi elusennau sydd eisoes yn derbyn arian gan yr Ymddiriedolaeth Cefnogi Codau Post.
The Childhood TrustCefnogi prosiectau sy'n lliniaru effaith tlodi ar blant difreintiedig sy'n byw yn Llundain yn y ffyrdd canlynol: cwrdd ag anghenion ymarferol plant, cefnogi anghenion emosiynol plant ac ysbrydoli plant gyda phrofiadau a chyfleoedd newydd. Amherthnasol
The Coles-Medlock FoundationElusennau sy'n ffocysu'n rhyngwladol, yn enwedig rhai sy'n gweithio ym maes datblygu cynaliadwy (yn enwedig amaethyddiaeth gynaliadwy, addysg (4-14), datblygu isadeiledd, annibyniaeth ariannol a gofal iechyd) mewn gwledydd tlawd ar draws y byd. Ni fydd yn ystyried ceisiadau ar gyfer cyllido heb gyfyngiadau/cyllido craidd.
The Hospital Saturday FundProsiectau cysylltiedig â iechyd: ysbytai, hosbisau a chlinigau meddygol, prosiectau cyfalaf meddygol, gofal neu ymchwil feddygol a chefnogi hyfforddiant meddygol yn y DU ac Iwerddon. Bydd yn ystyried cyllido prosiectau costau craidd. Bydd yn darparu uchafswm o £10,000 o gyllid Eiriolwr i bob elusen.
The Lake House Charitable FoundationProsiectau sy'n cefnogi ac yn gofalu am blant a phobl ifanc sâl a rhai dan anfantais yn ogystal â'r henoed yn y DU. Ni fydd yn ystyried ceisiadau ar gyfer cyllido heb gyfyngiadau/cyllido craidd.
The Reed Foundation (Arts & Culture)Cefnogi prosiectau celfyddydau perfformio a phrosiectau diwylliannol. Amherthnasol
The Reed Foundation (Environment & Animals)Cefnogi prosiectau sy'n canolbwyntio ar yr amgylchedd a gwella lles anifeiliaid. Amherthnasol
The Reed Foundation (International)Cefnogi prosiectau dyngarol a datblygu mewn gwledydd sy'n datblygu. Amherthnasol
The Reed Foundation (UK)Cefnogi prosiectau sy'n canolbwyntio ar wella bywydau a lles pobl yn y DU. Amherthnasol
The Waterloo FoundationCefnogi elusennau yn Affrica ac Asia sy'n helpu'r rhai difreintiedig yn economaidd i adeiladu sail ffyniant cynaliadwy, yn bennaf drwy wella addysg a mynediad i ddŵr, iechydaeth a hylendid mewn gwledydd sy'n datblygu. Bydd yn ystyried ceisiadau am gyllid heb gyfyngiadau yn ogystal â rhai sy'n gysylltiedig â phrosiectau penodol. Bydd yn darparu uchafswm o £15,000 o gyllid Eiriolwr i bob elusen.

Sut i wneud cais

Mae ceisiadau ar gyfer Her y Nadolig 2017 yn awr ar agor yn ardal cyfrifon elusennau’r Big Give (mewngofnodi / cofrestru). Cofiwch bod rhaid i Geisiadau Cam 1 fod wedi eu cwblhau erbyn dydd Gwener, 7 Gorffennaf.

 

[tbg_button link=”https://secure.thebiggive.org.uk/charity” style=”btn-danger” size=”btn-lg”]BOTWM GWNEUD CAIS NAWR[/tbg_button]